รงเรียนยอแซฟวิทยาเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นตามระเบียบของวัดคาทอลิกทั่วไปที่มีการกำหนด
                        กฎเกณฑ์ไว้ว่า  จะมีวัดที่ไหนก็ให้มีโรงเรียนที่นั่นเป็นของคู่กันไป         ฉะนั้นโรงเรียนของวัดท่าใหม่จึงมีขึ้น
                        พร้อม ๆ กับตัววัดประมาณ 75 ปีมาแล้ว   ครั้งนั้นการจัดการศึกษาของวัดยังไม่เป็นระบบ        ชั้นเรียนต่าง ๆ
                        ไม่เป็นระเบียบเหมือนในปัจจุบัน    โดยมากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามใจครูผู้สอน       ไม่มีกำหนด
                        กฎเกณฑ์แต่อย่างใด


                                           จนถึงปี พ.ศ. 2470 ทางวัดจึงจัดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรประถมศึกษา)
                        ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2464  เรื่อยมา         จนถึง พ.ศ.2490        จึงขอจัดตั้งเป็น
                        โรงเรียนราษฎร์    ชื่อว่า “โรงเรียนนักบุญยอแซฟ”      ดำเนินงานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
                        ราษฎร์    พ.ศ. 2499        จัดชั้นเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งเดิมเรียกว่า    กระทรวงธรรมการ
                        ได้ทำการสอนติดต่อกันมาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2494   โรงเรียนได้ล้มเลิกไปเพราะครูอพยพและนักเรียน
                        ก็อพยพ ตามผู้ปกครอง เนื่องจากสงครามอินโดจีน จึงไม่มีการสอนเป็นต้นมา   


                                           ต่อมาพณฯพระสังฆราชสงวน  สุวรรณศรี    ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี          ขณะนั้นได้เห็น
                        ความจำเป็นที่จะ ให้วัดนี้มีโรงเรียนขึ้นเหมือนดังแต่ก่อน  เพราะสถานศึกษาที่มีไม่เพียงพอ แก่ความต้องการ
                        ของพลเมือง   โดยมอบเงินจำนวน  100,000 บาท แก่บาทหลวงสนิท วรศิลป์ เจ้าอาวาส   เพื่อสร้างโรงเรียน


                                          โรงเรียนเป็นตึก 2 ชั้น มี 6 ห้องเรียน แต่จะใช้เฉพาะงบประมาณจากกรุงวาติกันเท่านั้นไม่เพียงพอ
                        ที่จะสร้างให้สำเร็จได้ จึงได้บอกบุญไปตามวัดคาทอลิกต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี     หลังจากนั้นได้มี
                        สัตบุรุษผู้มีจิตศรัทธาจากวัดต่าง ๆ ได้สละทรัพย์ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของตน  จัดสร้างโรงเรียน
                        จนสำเร็จในที่สุด    และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อว่า    “โรงเรียนยอแซฟวิทยา”       เมื่อวันที่       
                        30 เมษายน พ.ศ. 2500    มีบริเวณโรงเรียน 6,400 ตรม.   สนาม 3,800 ตรม. กว้าง 900 เมตร ยาว 2,400 เมตร
                      (เนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา)

                                               

 
          ในปีการศึกษา 2538   โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 
    2  ไร่  2  งาน  16.5 ตรว.    เพื่อใช้เป็นสนามฟุตบอลและ
    ทางออกด้านหลังโรงเรียน
        ในปีการศึกษา 2542   โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก
    8  ไร่  3  งาน  37 ตรว.        
         และในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม
    อีก  2  ไร่  46  ตรว.    เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียน     และ
    สนามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา           รวมโรงเรียน
    มีเนื้อที่ทั้งหมด  20  ไร่    3  งาน  2  ตรว.
 
     
       
         

 

กลับหน้าหลัก