Free Web Site Countersปฏิทินประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐
๘ ก.ย.๖๐ กิจกรรมวันเกิดแม่พระ
๑๒ ก.ย.๖๐ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผ่านการอบรม ตำรวจ D.A.R.E
๒๑ ก.ย.๖๐ มิสซานักเรียน
๒๗ ก.ย.๖๐ โรงเรียนรับโล่รางวัล"โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๔-๖ ต.ค.๖๐ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๗-๒๘ ต.ค.๖๐ ทุกระดับชั้น ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๒๙ ต.ค.๖๐ ลงทะเบียน ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น
๓๐ ต.ค.๖๐ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น

444

9924


9924