พิธีไหว้ครูธรรมศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3